define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); Concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar şcolar în învăţământul preuniversitar, pe perioadă nedeterminată

Concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar şcolar în învăţământul preuniversitar, pe perioadă nedeterminată

Având în vedere:

 • Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/ 2011
 • OMECTS Nr. 5556/ 2011 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrelor de documentare şi informare şi a bibliotecilor şcolare
 • Hotărâre nr. 286/23 martie 2011 privind Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractual şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată.
 • Hotărârea nr. 1027/2014 prind completarea HG. 286/2011

LICEUL TEHNOLOGIC „AVRAM IANCU” SIBIU organizează concurs/ pentru 1,0 post vacant de bibliotecar şcolar în învăţământul preuniversitar, pe data de 17 august 2017, ORA 9:00.

I. CONDIȚII DE STUDII Extras, Legea Educatiei Nr.1/2011

SECŢIUNEA a 3 – Funcţiile didactice şi didactice auxiliare. Condiţii de ocupare

Art. 250 – Pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare trebuie îndeplinite următoarele condiţii de studii:

a) pentru funcţia de bibliotecar, de documentarist şi de redactor – absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcţia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor şi absolvenţi ai învăţământului postliceal sau liceal cu diplomă în domeniu/absolvirea cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcţia de bibliotecar, de documentarist sau dw redactor şi alţi absolvenţi ai învăţământului superior, postliceal sau liceal cu diplomă, pe perioadă determinată, dacă au urmat un curs de iniţiere în domeniu;

– absolvirea cu examen de licenţă, a unei instituţii de învăţământ superior;

– absolvirea unui program de calificare/specializare pentru ocupa ia de bibliotecar cu studii superioare;

II. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

 • a) are cetăţenie română,
 • b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • e) are cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiei (operare MS Office WORD, EXCEL, POWER POINT);
 • f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • g) îndeplineşte condiţiile de studii;
 • h) vechime minimă 3 ani

III. DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. Copie xerox + original : act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copie xerox + original : certificat de naştere / certificat căsătorie ;
 4. Copii xerox + original : documentele care atesta nivelul studiilor;
 5. Copie xerox + original : carnet de muncă ;
 6. Adeverinţe să ateste vechimea / Extras Revisal – vechime după data de 01.01.2011;
 7. Cazier judiciar;
 8. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare şi care conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 9. Curriculum vitae – model European.
 10. Prezentarea de copii a unor certificate de absolvire de programe de formare profesională în învăţământ, constituie un avantaj în evaluarea candidatului.

Notă: Copiile documentelor vor fi însoţite de actele originale pentru validarea acestora i înscrierea conform cu originalul, în fata candidatului.

IV. BIBLIOGRAFIE

 1. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare
 3. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar
 4. Legea Bibliotecilor nr.334/31.05.2002, republicată şi actualizată
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionre a bibliotecilor şi a centrelor de documentare şi informare OMEC nr.5556/7.10.2011
 6. Manualul bibilotecarului şcolar
 7. Metodologia de aplicare a normelor ISBD (M)
 8. Windows 2007, Windows 8, Windows 10, Microsoft Office 2007, 2010

 V. TEMATICA PENTRU CONCURS:

 1. Rolul bibliotecii şcolare

– Drepturile şi îndatoririle bibliotecarului şcolar

–  Activităţile specific bibliotecii

– Colaborarea bibliotecii cu personalul didactic

 1. Dezvoltarea colecţiilor

– Mijloace de completare a colecţiilor

– Criterii de dezvoltare a colecţiilor în biblioteca şcolară

 1. Evidenţa colecţiilor

– Proceduri de evidenţa publicaţiilor

– Primirea publicaţiilor şi introducerea lor în gestiunea bibliotecii (acte şi activităţi legate de primirea publicaţiilor)

– Documente de evidenţă (RMF, RI, fişe de evidenţă preliminară pentru seriale)

– Reguli de completare a R.M.F. şi R.I.

 1. Catalogarea publicaţiilor

– Scopul catalogării publicaţiilor

– Tipuri de cataloage

– Organizarea cataloagelor

 1. Realizarea fişei bibliografice a cărţii

– Zonele ISBD (M)

 1. Clasificarea. Cotarea publicaţiilor

– Scopul clasificării documentelor

– Clasificarea zecimală universală (clase, subclase, indici auxiliari);

– Tabele de autori. Semnul de autor

 1. Organizarea colecţiilor

– Organizarea bibliotecii

– Aranjarea cărţilor la raft

 1. Gestiunea bibliotecilor

– Predarea-primirea unei biblioteci şcolare

– Inventarul bibliotecilor

– Proceduri şi acte în contabilitate privind inventarierea colecţiilor bibliotecii şcolare

 1. Eliminarea din gestiune a publicaţiilor

– Casarea publicaţiilor

– Proceduri de casare în biblioteca şcolară

 1. Relaţii cu utilizatorii

– Regulamentul intern al bibliotecii şcolare

– Serviciul de împrumut şi sală de lectură

– Statistica de bibliotecă

– Marketingul de bibliotecă

VI. ETAPELE CONCURSULUI

 1. Selecţia dosarelor de înscriere
 2. Probă scrisă
 3. Interviul

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:

 1. a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;

(Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte)

 1. b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

(Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte)

VII. Graficul de desfăşurare a concursului şi dispoziţii finale

 • Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Liceului Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu în perioada 21.07-04.08.2017, în intervalul 9,00-13,00.
 • Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0269 210925 sau la secretariatul scolii.
 • Concursul va avea loc la sediul Liceului Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu, conform graficului de mai jos.
Etapa de concurs Data /perioada
Depunerea dosarelor de concurs 21.07-04.08.2017 orele 9,00-13,00
Selecţia dosarelor                                                                           08.08.2017
Afișarea rezultatului pentru etapa 1 a concursului 09.08.2017
Proba scrisă 17.08.2017 orele 09,00 – 11,00
 
Afișarea rezultatelor pentru etapa 2 a concursului 17.08.2017 ora 16,00
Interviu 18.08.2017 orele 11,00
Afișarea rezultatelor finale 18.08.2017 ora 16,00
Depunerea   contestațiilor 19.08.2017 orele 08,00-10,00
Soluționarea contestațiilor 19.08.2017 orele 10,00-12,00
Afişarea rezultatelor la contestații 19.08.2017 ora 14,00

 

467 total views, 4 views today

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.