define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); Misiunea școlii | Liceul Tehnologic "Avram Iancu" Sibiu

Misiunea școlii

Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu va acţiona ca factor regenerator al localităţii şi a aşezărilor limitrofe prin promovarea unor servicii educaţionale de înaltă calitate , crearea unui mediu dinamic , prietenos , responsabil şi deschis spre comunitate , integrarea în programele locale şi regionale de restructurare economică în beneficiul dezvoltării durabile a zonei.

Misiunea şcolii este cunoscută şi asumată de toţi beneficiarii educaţiei, direcţi şi indirecţi: profesori, elevi, părinţi, autoritatea locală, agenţi economici şi constă în promovarea unor serviciu  educaţionale de înaltă calitate, crearea unui mediu dinamic, prietenos, responsabil şi deschis spre comunitate, integrare în programele locale şi regionale de dezvoltare durabilă a zonei.

Activităţile derulate la nivelul LTAI Sibiu. se focalizează asupra unor obiective şi valori comune, pentru a răspunde următoarelor finalităţi:

 • a învăţa pentru a şti, a învăţa pentru a face, a învăţa pentru a fi şi a învăţa pentru a fi în comunitate.”:
 • angajarea conştientă a întregului personal în educarea elevului;
 • stimularea interesului faţă de viaţa şi tradiţiile comunităţii, a deschiderii către multiculturalitate;
 • însuşirea temeinică a cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale;
 • profesionalizarea tinerilor pentru desfăşurarea unor activităţi utile societăţii, producătoare de  bunuri materiale şi spirituale de înaltă calitate.
 • spirit critic, deschis, liber
 • deschidere către societate
 • orientare spre formarea continuă de-a lungul vieţii
 • orientare spre dezvoltare de abilităţi, puncte tari şi competenţe, în acord cu imperativele social-economic.
 • educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei;
 • promovarea transparenţei, a dialogului şi a schimbului liber de opinii;
 • încurajarea iniţiativei şi a participării/implicării active, inclusiv în diferite aspecte din viaţa comunităţii locale;
 • şanse egale de instruire şi educaţie la standardele U.E.;
 • formarea şi dezvoltarea celor opt competenţe-cheie (competenţe de comunicare/ lingvistice, de matematică, ştiinţe şi tehnologie, digitale, axiologice, pentru managementul vieţii personale, antreprenoriale, de expresie culturală şi de învăţare permanentă)
 • dezvoltarea potenţialului cognitiv şi creativ al elevului
 • punerea accentului pe o educaţie de tip formativ, și nu informativ
 • perfecţionarea personalului didactic prin formarea continuă
 • colaborarea cu comunitatea locală, cu parteneri sociali şi educaţională din ţară şi străinătate
 • asigurarea cadrului adecvat pentru implementarea cu succes a sistemului de management

Într-un context socio-economic complex şi solicitant, marcat de schimbări rapide şi de eforturile de integrare în structurile europene, şcoala noastră îşi propune ca obiectiv major alinierea învăţământului profesional şi tehnic la standardele europene internaţionale, pentru a oferi locuitorilor din judeţul Sibiu şi din Regiunea 7 Centru oportunităţi în educaţie şi formare profesională de calitate.

Pentru îndeplinirea scopului şi a misiunii, Liceul Tehnologic “Avram Iancu” Sibiu  va viza următoarele ţinte strategice:

 • Promovarea imaginii şcolii la nivel local, regional, naţional şi internaţional; dezvoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare;
 • Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii prin formarea continuă a personalului didactic şi nedidactic în funcţie de nevoile identificate;
 • Dezvoltarea parteneriatului educaţional şi social pentru formarea profesională în scopul ameliorării inserţiei socio – profesionale a absolvenţilor;
 • Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi a clasei în perspectiva introducerii unui climat de ordine şi disciplină

262 total views, 1 views today